Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.          Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot stand gebracht via de webwinkel van VINIMPERIUM tussen VINIMPERIUM hierna te noemen: “VINIMPERIUM”, en een Wederpartij waarop VINIMPERIUM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Een order tot bestelling via de webwinkel geplaatst door een Wederpartij impliceert volstrekte aanvaarding door de Wederpartij van deze voorwaarden en sluit een voorbehoud en beroep door een Wederpartij op inhoudelijke onwetendheid van deze toepasselijke voorwaarden bij voorbaat uit.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VINIMPERIUM, voor de uitvoering waarvan door VINIMPERIUM derden dienen te worden betrokken.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VINIMPERIUM en zijn directie.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VINIMPERIUM en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De uitleg door VINIMPERIUM is leidend.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9. Indien VINIMPERIUM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VINIMPERIUM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2           Offertes en aanbiedingen

1   Alle offertes en aanbiedingen van VINIMPERIUM zijn vrijblijvend, in principe zes (6) weken geldig, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. VINIMPERIUM is gerechtigd de aanbiedingen en de publicatie ervan in de webwinkel real-time te wijzigen.

2   VINIMPERIUM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3   De aanbieding bevat een nauwkeurige omschrijving van de producten. De getoonde afbeeldingen zijn zoveel als mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de te leveren producten. Aan cijferuitdrukkingen (zoals jaartallen) op foto's die een product vergezellen, kunnen geen rechten worden ontleend; deze kunnen immers per productjaargang verschillen. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding binden VINIMPERIUM niet.

4   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, administratie- en bankkosten, tenzij anders aangegeven.

5   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VINIMPERIUM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VINIMPERIUM anders aangeeft.

6   Een samengestelde prijsopgave verplicht VINIMPERIUM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7. VINIMPERIUM levert vanuit de webshop in het gelimiteerde leveringsgebied van Nederland en niet buiten de landsgrenzen.

 

Artikel 3           Overeenkomst; Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en verrichten van de nodige handelingen via elektronische weg van het plaatsen van een order tot bestelling. Dit alles kan fysiek op afstand gebeuren. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VINIMPERIUM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.

2. De overeenkomst tussen VINIMPERIUM en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. De wederpartij dient van een leeftijd van meer dan 18 jaar te zijn. VINIMPERIUM wijst erop dat aankoop door minderjarigen in de webwinkel wordt uitgesloten. Uitgangspunt is dat een bestelling met in- c.q. toestemming, goedkeuring en volledig bewustzijn van een volwassene plaatsvindt en diens bankrelatie en -gegevens daarvoor beschikbaar stelt.

4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij VINIMPERIUM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VINIMPERIUM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zijn door VINIMPERIUM en door haar systeemleveranciers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data getroffen. VINIMPERIUM en haar systeemleveranciers  zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de Wederpartij elektronisch betaalt, nemen VINIMPERIUM en haar systeemleveranciers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht, zo ook de Wederpartij verplicht is te doen.

6. VINIMPERIUM stelt zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VINIMPERIUM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is VINIMPERIUM gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. VINIMPERIUM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. VINIMPERIUM is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VINIMPERIUM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Indien VINIMPERIUM gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan VINIMPERIUM ter beschikking heeft gesteld. 

11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VINIMPERIUM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VINIMPERIUM gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VINIMPERIUM bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van VINIMPERIUM op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VINIMPERIUM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

14. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VINIMPERIUM gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VINIMPERIUM daardoor direct of indirect ontstaan.

15. VINIMPERIUM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en leveren van producten.

16. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan VINIMPERIUM kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt alleen plaats in Nederland.

17. VINIMPERIUM zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit lid zal VINIMPERIUM het bedrag dat de Wederpartij heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen. Het streven is erop gericht de bestelling zo snel mogelijk uit te voeren en de producten te leveren; waar mogelijk gebeurt de levering in de eerste 24 uur na bevestiging van de bestelling. Meestentijds zal VINIMPERIUM pogen de bestellingen in twee of drie dagen te hebben uitgevoerd. De leveringstijd door VINIMPERIUM is onderhevig aan de snelheid van bezorging van haar partners in het leveringsproces. Door die afhankelijkheid kan VINIMPERIUM niet instaan voor de geplande levering door eventueel niet te vermijden vertraging, ondanks haar contractuele afspraken met partners in het bezorgproces. Er is geen mogelijkheid tot verhaal door Wederpartij bij VINIMPERIUM indien de streefleveringstermijnen niet worden behaald. 

18. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal VINIMPERIUM zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

19. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Wederpartij.

20. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij VINIMPERIUM tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of berust bij een vooraf aangewezen en aan de Wederpartij bekend gemaakte bezorger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21. Indien VINIMPERIUM bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is VINIMPERIUM onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

-   indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VINIMPERIUM toekomende bevoegdheid of een op VINIMPERIUM rustende verplichting ingevolge de wet;

-   In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij VINIMPERIUM alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst, herroepingsrecht

1. VINIMPERIUM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-   na het sluiten van de overeenkomst VINIMPERIUM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-   Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VINIMPERIUM kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VINIMPERIUM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VINIMPERIUM kan worden gevergd.

2. VINIMPERIUM kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VINIMPERIUM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VINIMPERIUM gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VINIMPERIUM op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VINIMPERIUM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien VINIMPERIUM op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VINIMPERIUM, zal VINIMPERIUM in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan VINIMPERIUM is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. VINIMPERIUM zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door VINIMPERIUM genoemde termijn te voldoen, tenzij VINIMPERIUM anders aangeeft.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VINIMPERIUM vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VINIMPERIUM op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

9. De Wederpartij beschikt niet over een herroepingsrecht. VINIMPERIUM stelt uitdrukkelijk dit artikel van toepassing op de aanbieding. Uitsluiting van een herroepingsrecht komt voort uit de kwaliteitwaarborging van het te leveren product. Voor een product eenmaal uit handen van VINIMPERIUM gebracht, kan VINIMPERIUM niet langer instaan voor de eigenschappen vanwege de onbekendheid omtrent de behandeling van het product die het nadien heeft ondervonden. Door de aard van het product en condities waaronder het product behandeld dient te worden, kan dit product niet teruggenomen of aanvaard worden. Producten zouden onnatuurlijk kunnen verouderen of aan bederf onderhevig kunnen zijn zonder dat VINIMPERIUM daarvan kennis heeft. Om uitsluiting van een dergelijke situatie te creëren is VINIMPERIUM genoodzaakt vanwege haar kwaliteitsnormering als zodanig te handelen. De toepassing van deze handelwijze garandeert anderzijds aan de Wederpartij dat zij nieuw uit geleverde producten ontvangt, zonder tussenkomst van een derde Wederpartij.

 

Artikel 5           Overmacht

1. VINIMPERIUM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VINIMPERIUM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VINIMPERIUM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VINIMPERIUM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VINIMPERIUM zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. VINIMPERIUM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien VINIMPERIUM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VINIMPERIUM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6           Betaling en incassokosten

1. Betaling door Wederpartij dient steeds te geschieden op het moment van bestelling, voorafgaand aan levering, geldende als factuurdatum, op een door VINIMPERIUM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VINIMPERIUM aangegeven. VINIMPERIUM is gerechtigd om periodiek te factureren. VINIMPERIUM zet aflevering in gang, na ontvangst door VINIMPERIUM van betaling.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. VINIMPERIUM heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. VINIMPERIUM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VINIMPERIUM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien VINIMPERIUM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door VINIMPERIUM in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VINIMPERIUM totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met VINIMPERIUM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door VINIMPERIUM geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VINIMPERIUM veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om VINIMPERIUM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De geleverde zaken dienen dan onmiddellijk ter beschikking te worden gesteld aan VINIMPERIUM.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VINIMPERIUM ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VINIMPERIUM gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens VINIMPERIUM bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval VINIMPERIUM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VINIMPERIUM en door VINIMPERIUM aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VINIMPERIUM zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames

1. De door VINIMPERIUM te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VINIMPERIUM kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. VINIMPERIUM staat er voor in dat de wijnproducten  voldoen aan authenticiteit en herkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Men bedenke dat wijnen et cetera die zich als verbruikszaken kwalificeren op zich zelf niet onder garantie vallen. Indien de door VINIMPERIUM verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. VINIMPERIUM is in zoverre niet aansprakelijk voor garantieclaims; VINIMPERIUM zal indien na haar oordeel wenselijk op verzoek van Wederpartij, Wederpartij naar derde, zijnde producent, doorverwijzen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VINIMPERIUM, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VINIMPERIUM geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan VINIMPERIUM te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan VINIMPERIUM te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VINIMPERIUM in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient VINIMPERIUM in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Reclamaties door Wederpartij aangaande persoonlijke of subjectieve beleving zoals smaak et cetera kunnen geen aanspraak opleveren. Aangebroken of geopende verpakkingen van de geleverde zaak door toedoen van Wederpartij leiden op zich tot geen plicht van VINIMPERIUM tot vergoeding of vervanging van de zaak en bijkomende kosten en in dergelijk geval zijn de zaken uitgesloten van garantie.

6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VINIMPERIUM de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van VINIMPERIUM, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan VINIMPERIUM te retourneren en de eigendom daarover aan VINIMPERIUM te verschaffen, tenzij VINIMPERIUM anders aangeeft. Vervanging vindt plaats door VINIMPERIUM geselecteerde zaken van min of meer gelijke waarde indien identieke zaken als de geleverde zaak niet langer leverbaar zijn door VINIMPERIUM. VINIMPERIUM geeft Wederpartij hiervan bericht. In geval van een vervangende vergoeding van de zaak zal afspraak over voorafgaande eventuele retournering worden gemaakt.

9. Klachten aangaande de producten, levering of bezorging en betalingproces dienen bij VINIMPERIUM te worden ingediend via het e-mailcontact adres bekend gemaakt via de webwinkel. Indien partners bij VINIMPERIUM kosten in rekening brengen als gevolg van behandeling door hen van klachten afkomstig van Wederpartij, worden deze kosten volledig doorberekend aan de Wederpartij, indien de klacht niet bij VINIMPERIUM bekend is gemaakt door de Wederpartij.

10. Ingediende klachten bij VINIMPERIUM worden binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VINIMPERIUM binnen een termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerige reactie kan verwachten.

11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VINIMPERIUM daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

1. Indien VINIMPERIUM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. VINIMPERIUM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VINIMPERIUM is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. VINIMPERIUM is niet aansprakelijk voor buitengebruik zijn, beveiligingsrisico's, inadequaat functioneren en gevolgen hiervan van de webomgeving, ICT- en websystemen, betaal- en transactiesystemen en bezorgingsystemen van de systeemleveranciers van VINIMPERIUM waarmee de webwinkel wordt bedreven.

4. VINIMPERIUM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VINIMPERIUM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VINIMPERIUM toegerekend kunnen worden;

-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. VINIMPERIUM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

7. Indien VINIMPERIUM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VINIMPERIUM beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De aansprakelijkheid van VINIMPERIUM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VINIMPERIUM of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10         Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VINIMPERIUM en de door VINIMPERIUM bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij VINIMPERIUM van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11         Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht. Echter risico-overgang van VINIMPERIUM vindt plaats op ingeschakelde expediteur, indien de daartoe strekkende Algemene Voorwaarden in voorzien, op het moment bij overdracht van de geleverde zaken, zogenaamde uitlevering voor transport, alwaar Wederpartij zich mee akkoord verklaard via deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 12         Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart VINIMPERIUM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VINIMPERIUM toerekenbaar is.

2. Indien VINIMPERIUM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden VINIMPERIUM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VINIMPERIUM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VINIMPERIUM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13         Intellectuele eigendom

1. VINIMPERIUM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VINIMPERIUM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VINIMPERIUM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15         Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van VINIMPERIUM en ter beschikking gesteld van Wederpartij die hiervan afdoende kennis heeft genomen, ontvangen, gelezen en aanvaard, als mede blijkend door het aangaan van de transactie, zijnde opdracht tot levering door VINIMPERIUM van de zaken.

2. Deze voorwaarden zijn openbaar gepubliceerd op de daarvoor aangeduide plaats in de webwinkel en beschikbaar gesteld aan de Wederpartij. Bovendien kan Wederpartij de mogelijkheid benutten toezending van deze voorwaarden te verlangen via elektronische weg door via de contactmodule in de webwinkel contact op te nemen onder vermelding van een gelijkluidend verzoek.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VINIMPERIUM. VINIMPERIUM behoudt zich het recht voor ten allen tijde toegestaan te zijn om de voorwaarden te wijzigen.

4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

5. Opgemaakt en geldig vanaf: 7 maart 2014 tot nader order.

 

© 2014 - 2021 wijnwebwinkel-vinimperium | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

Ook een eigen gratis shop?